Overwater Grondbeleid Adviesbureau

Blogs

Onteigening onder de Omgevingswet

woensdag 5 juli 2023 Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 wordt de huidige onteigeningswet grotendeels ingetrokken. Onteigening voor de fysieke leefomgeving wordt straks geregeld in de Omgevingswet. In deze blog wordt ingegaan op onteigening onder de Omgevingswet en de relevante wijzigingen ten opzichte van de onteigeningswet.
 
Lees verder

Onteigening uitsluiten is in niemands belang

maandag 20 maart 2023 In deze blog lichten wij het begrip onteigening toe, omdat het naar onze mening van belang is dat de maatschappelijke discussie over dit onderwerp met de juiste kennis wordt gevoerd. De uitkomst is dat het in niemands belang is om onteigening op voorhand uit te sluiten.
 
Lees verder

Onteigening: handreiking Grondeigendom door BZK

woensdag 19 januari 2022 Rijkswaterstaat werkt samen met een aantal gemeenten, provincies en waterschappen en het ministerie van Binnenlandse Zaken aan een draaiboek voor een goede uitvoering van de onteigeningsprocedure onder de Omgevingswet. BZK is voornemens om dit jaar een bredere handreiking Grondeigendom te publiceren.
 
Lees verder

Grip op grondverwerving

maandag 21 september 2020 Het kunnen beschikken over de grond is een essentiële voorwaarde voor het realiseren van een gebiedsontwikkeling. Dit aspect raakt ook aan een van de meest fundamentele en sterkst in de wetgeving verankerde rechten, namelijk dat van eigendom. Het recht doen aan- en afwegen van alle belangen zorgt ervoor dat de procedures in het kader van het gemeentelijk voorkeursrecht en onteigening zijn gebonden aan strikte voorschriften. Daardoor is het planmatig verwerven van grond een complex, langdurig en vaak kostbaar proces. 
Lees verder

Wel of niet onteigenen voor natuur?

dinsdag 7 juli 2020 Het onderwerp wel of niet onteigenen als middel om een in het algemeen belang gegeven andere bestemming feitelijk te realiseren is van alle tijden. Waarbij speelt het grondrecht op eigendom en de noodzaak om maatschappelijk doelstellingen te realiseren. Dit onderwerp speelt ook bij het aanleggen van nieuwe natuur en herstel van de biodiversiteit in bestaande natuurgebieden.
Lees verder

Onteigenen, nu of na invoering van de Omgevingswet?

maandag 20 januari 2020 Een belangrijk deel van de bestaande wetgeving m.b.t. ruimtelijke ordening zal worden opgenomen in de Omgevingswet. De Omgevingswet zal volgens de officiële planning per 1 januari 2021 in werking treden. Los van de vraag of deze datum gehaald zal worden, is het voor gemeenten (maar ook voor provincies en het Rijk) van belang om bij geplande ruimtelijke ontwikkelingen een keuze te maken om de gereedschapskist nu open te maken om de bestaande grondbeleidsinstrumenten in te zetten of om te wachten op de Omgevingswet.
Lees verder

Gevolgen van dijkversterking

dinsdag 2 april 2019 In de komende jaren zal een groot aantal zeedijken en rivierdijken versterkt worden, dit vloeit voort uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Diverse waterschappen en hoogheemraadschappen voeren momenteel onderzoeken aan de dijken uit en stellen projectplannen voor de dijkversterking op.
Lees verder

Uit de praktijk: woningen en dijkversterking

dinsdag 10 juli 2018 Een groot gedeelte van Nederland ligt beneden zeeniveau. Daar komt bij dat ons land in de delta van een aantal grote rivieren met enorme piekafvoeren ligt. Tel bij deze gegevens de klimaatverandering en de zeespiegelstijging op en u weet waarom de overheid zwaar inzet op het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
Lees verder

De Koninklijke Besluiten tot onteigening van 2017: een analyse - Deel 2

donderdag 21 juni 2018 In het tweede deel van dit artikel staan wij stil bij de Koninklijke Besluiten tot onteigening (KB's) die in 2017 door de Kroon zijn genomen. Ten tijde van het schrijven van dit artikel waren er 38 KB's over 2017 gepubliceerd, waarvan enkele in de Staatscourant van januari 2018.[2] Dit zijn er 7 meer dan in 2016. Ter vergelijking: in 2014 en 2015 zijn er 43 (met één gehele afwijzing van het onteigeningsverzoek) respectievelijk 47 KB's gepubliceerd.
Lees verder

De Koninklijke Besluiten tot onteigening van 2017: een analyse - Deel 1

donderdag 22 maart 2018 In dit artikel staan wij stil bij de Koninklijke Besluiten tot onteigening (verder: 'KB's') die in 2017 door de Kroon zijn genomen. Ten tijde van het schrijven van dit artikel waren er 38 KB's over 2017 gepubliceerd, waarvan enkele in de Staatscourant van januari 2018.[2] Dit zijn er 7 meer dan in 2016. Ter vergelijking: in 2014 en 2015 zijn er 43 (met één gehele afwijzing van het onteigeningsverzoek) respectievelijk 47 KB's gepubliceerd.
Lees verder

Uit de praktijk: zoeken naar een creatieve oplossing bij onteigening

dinsdag 12 december 2017 In de afgelopen jaren hebben wij een opdrachtgever bijgestaan bij de verkoop van een strook grond die de gemeente nodig heeft voor de uitbreiding van de lokale begraafplaats. Reeds in 2008 vestigde de gemeente het gemeentelijk voorkeursrecht op gronden rondom de begraafplaats. Achteraf bleek dat de gemeente haar prognose ten aanzien van het aantal benodigde graven fors naar beneden moest bijstellen, met name omdat steeds meer overledenen worden gecremeerd in plaats van begraven. De gronden van mijn opdrachtgever bleven echter voor een deel betrokken bij de beoogde aankoop.
Lees verder

Beëindigen huurovereenkomst vanwege herontwikkeling: bedrijfsmatige huurder met lege handen?

dinsdag 7 november 2017 Bij de herontwikkeling van (een deel van) een gebied dient de ontwikkelende partij alle gronden tot haar beschikking te hebben, vrij van huur- en gebruiksrechten. Veelal zal voor een herontwikkeling een nieuw bestemmingsplan moeten worden vastgesteld c.q. een vigerend bestemmingsplan gewijzigd moeten worden. De grondslag voor de verwerving is dan ontwikkeling in het kader van algemeen belang (realisering van een nieuwe bestemming).
Lees verder

Verbeteren instrument minnelijke verwerving in de Omgevingswet

dinsdag 18 juli 2017 Als uitgangspunt voor mijn blog wordt genomen dat de Omgevingswet er komt en dat de Onteigeningswet uit 1851 erin op zal gaan. Ook is duidelijk dat de inhoudelijk belangrijkste discussie met betrekking tot onteigening - het voornemen om onteigening mogelijk te maken zonder gerechtelijke tussenkomst - wat mij betreft ten goede is gekeerd door de brief van de minister d.d. 20 januari 2017 waarin zij dat voornemen laat varen. De eerste tekenen van het invullen daarvan in de wet zijn positief.
Lees verder

Rol van de rechter bij haar uitspraak over bevrijdende verjaring

maandag 29 mei 2017 Op 24 februari 2017 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over het leerstuk van de bevrijdende verjaring ex artikel 3:105 juncto 3:306 BW. In het kort bepalen deze artikelen dat een bezitter van een strook grond hiervan eigenaar wordt indien er twintig jaar feitelijke macht is uitgeoefend, ook al was zijn bezit niet te goeder trouw.
Lees verder

Bestuursrechter krijgt vaste rol bij onteigeningsprocedure

donderdag 26 januari 2017 Op 21 januari 2017 heeft Overwater getwitterd dat de Minister voor Infrastructuur en Milieu, naar aanleiding van de inspraakronde en de internetconsultatie, heeft bepaald dat hij voornemens is om de voorgestelde onteigeningsprocedure zo te versterken dat de bestuursrechter bij elke onteigening zal zijn betrokken.
Lees verder

Kenbaarheid van overwegingen bij onteigening onder de Omgevingswet

donderdag 26 januari 2017 Overheden kunnen - onder strikte voorwaarden - gronden onteigenen ter realisering van plannen in het algemeen belang, wanneer de verwerving daarvan niet slaagt. Daartoe kan het algemeen bestuur van de betreffende overheid een verzoekbesluit tot onteigening indienen bij Rijkswaterstaat Corporate Dienst. Rijkswaterstaat voert vervolgens de zogenaamde administratieve onteigeningsprocedure, resulterend in een Koninklijk Besluit tot onteigening ('KB'). Op basis daarvan kan de betreffende overheid voor de rechtbank de (gerechtelijke) onteigeningsprocedure voeren.
Lees verder