Overwater Grondbeleid Adviesbureau

Uit de praktijk: zoeken naar een creatieve oplossing bij onteigening

dinsdag 12 december 2017 

In de afgelopen jaren hebben wij een opdrachtgever bijgestaan bij de verkoop van een strook grond die de gemeente nodig heeft voor de uitbreiding van de lokale begraafplaats. Reeds in 2008 vestigde de gemeente het gemeentelijk voorkeursrecht op gronden rondom de begraafplaats. Achteraf bleek dat de gemeente haar prognose ten aanzien van het aantal benodigde graven fors naar beneden moest bijstellen, met name omdat steeds meer overledenen worden gecremeerd in plaats van begraven. De gronden van mijn opdrachtgever bleven echter voor een deel betrokken bij de beoogde aankoop.

Met de gemeente werd geen overeenstemming bereikt. De gemeente vond dat de waarde van de grond niet boven de agrarische waarde uit zou moeten stijgen, aangezien het een niet-profijtelijke bestemming zou zijn. Gelet op de hoogte van de grafrechten in deze gemeente en gelet op vergelijkingstransacties elders in het land, was ik van mening dat een dergelijke grondprijs volslagen ontoereikend was.

Standpunten zijn diverse malen uitgewisseld. De gemeente had inmiddels een aangepast bod gedaan, dat redelijk in de richting kwam van de vraagprijs, maar wilde met alle eigenaren naar een eenheidsprijs en kon om die reden de laatste hobbel niet nemen. De gemeente heeft de administratieve onteigeningsprocedure opgestart en in april 2016 is het ontwerp Koninklijk Besluit (KB) ter inzage gelegd. In de gebruikelijke hoorzitting heeft de behandelaar van de Corporate Dienst (die namens de Kroon de behandeling van het verzoekbesluit tot het afgeven van een KB behandelt) aangedrongen op nieuw minnelijk overleg.

Tijdens dit overleg bleek dat de gemeente naast de gronden die ter onteigening waren aangewezen, tevens een uitrit voor het werkverkeer voor de uitbreiding van de begraafplaats wilde realiseren op de grond van opdrachtgever. Deze grond diende dan tevens voor de ontsluiting van achterliggende agrarische grond van derden.

Hoewel dit wellicht geen handige actie was van de gemeente, lag hier wel de sleutel voor een creatieve oplossing. De verkoop werd beklonken onder de voorwaarde dat de gemeente mee zou werken aan de realisatie van een nieuwe woning op het overblijvende land dat niet in de verkoop werd betrokken. In ruil hiervoor zal onze opdrachtgever een oude veestalling ter plaatse moeten afbreken.

Door niet te fixeren op de grondprijs, maar juist 'out of the box' te denken, hebben we een deal kunnen sluiten die voor beide partijen profijtelijk was. Zoekt u ook naar oplossingen die niet helemaal voor de hand liggen? Neem dan contact met ons op.