Overwater Grondbeleid Adviesbureau

Over ons

Bij Overwater Grondbeleid Adviesbureau zijn experts werkzaam met kennis van gebiedsontwikkeling, grondbeleidsinstrumenten, taxaties en schadeloosstelling.

De nadruk ligt op grondbeleid en grondzaken, waaronder wij alles verstaan wat met eigendom, gebruik en overdracht van grond te maken heeft. Advieswerkzaamheden die wij daarbij voor u kunnen uitvoeren, zijn bijvoorbeeld:

  • een verwervingsstrategie ten behoeve van gebieds- of locatie ontwikkeling opstellen en uitvoeren;
  • vestigen van gemeentelijk voorkeursrecht op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten en het begeleiden van het volledige in dat kader te doorlopen aan- of verkoopproces;
  • onderhandelingen voeren met zowel overheden als private partijen, gericht op zo gunstig mogelijke aan- of verkoop van gronden;
  • het turn-key doorlopen van een eventuele onteigeningsprocedure;
  • adviseren over kostenverhaal en het sluiten van anterieure overeenkomsten;
  • taxaties uitvoeren, bijvoorbeeld in het kader van gebiedsontwikkeling (inbrengwaarde), contra-expertises, schadeloosstelling of nadeelcompensatie.
  • eventuele (plan)schade als gevolg van overheidsoptreden in beeld brengen (planschade risico analyse) en belanghebbenden assisteren bij het verhalen van planschade.

Ons motto is: Kennis, advies en uitvoering in één hand. Wij gaan dus verder dan adviseren alleen en kunnen u volledig ontzorgen voor wat betreft de noodzakelijke procedures en onderhandelingen.

Wij treden op voor overheden, ontwikkelaars/bouwers, particulieren en bedrijven. 

Klik hier voor een volledig overzicht van onze diensten.

Overwater Grondbeleid Adviesbureau is een zelfstandig onderdeel van Aelmans Adviesgroep.