Overwater Grondbeleid Adviesbureau

Omgevingswet: voorbereidingen op ons kantoor zijn in volle gang

dinsdag 11 april 2023 Geschreven door Jeroen Krijgsman en Peter Overwater


Nu de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 een feit is, zal Overwater Grondbeleid Adviesbureau daar tijdig op inspelen om direct goed beslagen ten ijs te komen. Het gaat daarbij vooral om het aanpassen van onze diensten, die zien op het in onderlinge samenhang toepassen van de verschillende grondbeleidsinstrumenten om grond tijdig ter beschikking te krijgen voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.
 
In 2019 is de Aanvullingswet grondeigendom vastgesteld, die vervolgens is opgegaan in de tekst van de Omgevingswet. Daardoor zijn de grondbeleidsinstrumenten voorkeursrecht, privaatrechtelijk en publiekrechtelijk kostenverhaal, onteigening, nadeelcompensatie en gedoogplichten onderdeel van de Omgevingswet geworden. Hier richten wij onze aandacht nu op en delen onze door te ontwikkelen kennis graag met u. Dat zullen we o.a. doen door gedurende dit jaar, in iedere nieuwsbrief, in te gaan op een specifiek onderwerp en dat verder uit te diepen.
 
De onderwerpen die aan bod zullen komen, zijn:
  • het voorkeursrecht, nu geregeld in de Wet voorkeursrecht gemeenten, waardoor overheden een voorkeurspositie kunnen krijgen bij grondverwerving;
  • het kostenverhaal door gemeenten bij het realiseren van bouwplannen door marktpartijen, dat nu is geregeld in de Wet ruimtelijke ordening (Wro);
  • onteigening en minnelijk overleg ter voorkoming daarvan, zoals dat nu is geregeld in de onteigeningswet, zal onder de Omgevingswet zowel procedureel als met betrekking tot betrokken instanties en hun verantwoordelijkheid aanmerkelijke wijzigingen ondergaan;
  • planschade, dat nu is geregeld in artikel 6.1 van de Wro ;
  • gedoogplichten, zoals momenteel geregeld in de Belemmeringenwet privaatrecht.
 
Naast de onderwerpen zoals hierboven benoemd, zullen wij ingaan op het wat ons betreft belangrijkste aspect van grondbeleid, namelijk hoe deze instrumenten in onderlinge samenhang als Sturend en Actief grondbeleid kunnen worden toegepast om grond tijdig ter beschikking te krijgen voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.
 
De artikelen zullen samen een overzicht opleveren van de manier waarop grondzaken en grondbeleid onder de Omgevingswet zullen gaan plaatsvinden en wat de belangrijkste wijzigingen zijn ten opzichte van de huidige praktijk. Dit overzicht zal in 2024 als naslagwerk kunnen dienen en blijft uiteraard via onze website te raadplegen. In de volgende nieuwsbrief zullen collega’s Raisa den Otter en Robert Lucassen het spits afbijten met het onderwerp voorkeursrecht. Wij hopen u hiermee op een praktische manier van dienst te zijn.