Overwater Grondbeleid Adviesbureau

Actualisatie onteigeningsdocumenten Rijkswaterstaat Corporate Dienst

donderdag 16 augustus 2018
 

Inleiding
Voor het opstellen van de concept documenten voor de start van de administratieve onteigeningsprocedure trof ik recent een actualisatie aan van de onteigeningsdocumenten op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Handreiking Administratieve Onteigeningsprocedure
De Handreiking Administratieve Onteigeningsprocedure van 16 januari 2016 is geactualiseerd per 1 juni 2018.

In de Inleiding van de Handreiking is vermeld dat de Handreiking geen wijziging teweegbrengt in de tot op heden gevoerde gedragslijn van de Kroon ten aanzien van de beoordeling van de onteigeningsverzoeken. Het betreft een samenvoeging van eerdere documenten. Er zijn echter wel wat wijzigingen te constateren. Een eerste scan van de Handreiking laat het volgende beeld zien. Daarbij heb ik niet de pretentie volledig te zijn.

 • Hoofdstuk 1 over De administratieve onteigeningsprocedure is nagenoeg hetzelfde gebleven. In de inleiding staat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vermeld vanwege de splitsing tussen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (titel II tot en met IIc Onteigeningswet) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (titel IV Onteigeningswet).
 • Hoofdstuk 2 betreffende Beoordeling maatstaven Kroon is eveneens nagenoeg hetzelfde gebleven. Daarbij merken wij nog (uit de praktijk) op dat als in het kader van de minnelijke verwerving een aanbod voor schadeloosstelling aangepast wordt, de termijn voor rappel van vier weken genoemd in paragraaf 2.3.2.2 opnieuw gaat gelden.
 • In Hoofdstuk 3 Behandeling onteigeningsverzoeken in de administratieve procedure is in paragraaf 3.3 het nieuwe adres van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vermeld voor titel IV onteigeningen.
 • In Hoofdstuk 4 in 4.1.7 en 4.1.8 zijn de namen van het ministerie aangepast. In de schema's van titel II en titel IV in paragraaf 4.2 staan bij punt 8 beide Ministers voor medeondertekening genoemd.
 • In Hoofdstuk 5 en 6 Samenstellen dossier en benodigde stukken op grond van de titels II en IV zijn geen inhoudelijke aanpassingen opgevallen. Alleen de tekstuele toevoeging van 'eigendomsinformatie' aan de in de Handreiking genoemde kadastrale uittreksels (kadastrale berichten), nu de benaming van de kadastrale berichten in het Kadaster is gewijzigd in 'eigendomsinformatie' (zie onder andere paragrafen 5.1, 5.1.6, 6.2.1.4 en 6.2.1.6), is aangepast.

Samenvattend betreffen de belangrijkste aanpassingen in de Handreiking de splitsing tussen de twee ministeries en de tekstuele toevoeging van 'eigendomsinformatie' aan kadastrale uittreksels (berichten).

Documenten onteigening
De volgende documenten zijn nu geactualiseerd:

 • Checklist verzoek titel II (30 juli 2018);
 • Checklist verzoek titel IV (30 juli 2018);
 • Onteigeningslijst titel II en IV (25 juli 2018);
 • Logboek grondverwerving (25 juli 2018);
 • Adressenlijst (20 juni 2018);
 • Instructie onteigeningslijst (25 juli 2018);
 • Instructie belanghebbendenlijst (25 juli 2018);
 • Instructie adressenlijst (25 juli 2018).

De belangrijkste wijzigingen betreffen de documenten Onteigeningslijst, Logboek grondverwerving en de Adressenlijst. Op de Onteigeningslijst en Logboek grondverwerving worden de oppervlakten nu vermeld in m2 en niet meer in hectaren/aren/centiaren. Van de Adressenlijst is de opzet aangepast.

De documenten Zakelijke Beschrijving titel II en IV (16 januari 2016), Belanghebbendenlijst (23 juni 2015) en Inlegvel toepassing WOB (6 december 2017) zijn niet geactualiseerd.

Voor zover ik weet is aan bovenstaande actualisatie nog geen bekendheid gegeven. De meest actuele documenten zijn te vinden op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Meer weten?
Wilt u meer weten over onze dienst onteigening, neem dan contact op met één van onze deskundigen op dit gebied, de heer ing. Erik Pekelder, de heer mr. Olaf van den Broek of mevrouw mr. Addie Streefkerk.