Overwater Grondbeleid Adviesbureau

Onteigening: indienen voortoets bij de Kroon vóór 1 maart 2023!

woensdag 9 november 2022 Geschreven door Luc Rozendaal
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld
naar vooralsnog 1 juli 2023. Onder het huidige recht
verloopt de administratieve onteigeningsprocedure via de
Kroon. Op grond van het overgangsrecht van de Omgevingswet worden verzoeken om onteigening volgens het huidige recht afgehandeld indien ze uiterlijk voor de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn ingediend bij de Kroon. De Kroon kan op verzoek gronden ter onteigening aanwijzen. Rijkswaterstaat Corporate Dienst (hierna: RWS) voert de administratieve onteigeningsprocedure uit voor de Kroon. Nadat de Kroon de gronden ter onteigening aanwijst, kan de betreffende overheid (na een laatste minnelijk aanbod) de eigenaar dagvaarden bij de rechtbank.

Voordat een verzoek om onteigening bij RWS wordt ingediend, is het zinvol om een voortoets te laten uitvoeren door RWS. RWS merkt in de ‘Handreiking Administratieve Onteigeningsprocedure’ op dat een voortoets voor een onteigening op grond van de titels II gebruikelijk is en bij een titel IV onteigening ook wordt geadviseerd. Met een voortoets kunnen eventuele (fatale) fouten of onvolledigheden worden hersteld. Op de website van Rijkswaterstaat is aangegeven dat een voortoets uiterlijk 4 maanden vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet bij RWS dient te zijn aangeleverd. Dit betekent dat voor nu een voortoets vóór 1 maart 2023 moet zijn ingediend.