Overwater Grondbeleid Adviesbureau

Blogs

Nadeelcompensatie onder de Omgevingswet

maandag 30 oktober 2023 De regelingen betreffende planschade en nadeelcompensatie zoals opgenomen in de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) gaan per 1 januari 2024 over naar de Omgevingswet. Daarnaast treedt dan ook titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht in werking, waarin een algemene nadeelcompensatieregeling is opgenomen. 
Lees verder

Kostenverhaal onder de Omgevingswet

donderdag 14 september 2023 Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 wordt de Wet ruimtelijke ordening geheel ingetrokken, inclusief het kostenverhaal. In de Omgevingswet komt daarvoor een kostenverhaalsregeling terug, die in deze blog op hoofdlijnen wordt toegelicht.
Lees verder

Onteigening onder de Omgevingswet

woensdag 5 juli 2023 Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 wordt de huidige onteigeningswet grotendeels ingetrokken. Onteigening voor de fysieke leefomgeving wordt straks geregeld in de Omgevingswet. In deze blog wordt ingegaan op onteigening onder de Omgevingswet en de relevante wijzigingen ten opzichte van de onteigeningswet.
 
Lees verder

Het voorkeursrecht onder de Omgevingswet

dinsdag 6 juni 2023 De regeling betreffende het publiekrechtelijk voorkeursrecht van koop zoals deze nu is opgenomen in de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) gaat grotendeels over naar de Omgevingswet die per 1 januari 2024 in werking treedt; de Wvg komt dan te vervallen. Op een aantal punten brengt de Omgevingswet  wijzigingen met zich mee. 
Lees verder

De gedoogplicht onder de Omgevingswet

maandag 27 juni 2022 Hoewel de wetgever een ‘beleidsneutrale’ inwerkingtreding van de Omgevingswet voor ogen staat, lijkt het instrument van de gedoogbeschikking toch in importantie toe te nemen. De nieuwe wettelijke regeling biedt een stevige verruiming van bevoegdheden om gedoogbeschikkingen te verlenen.
Lees verder

De verdwijning van de wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan onder de Omgevingswet

zaterdag 27 februari 2021 Op basis van de huidige stand van zaken treedt de Omgevingswet per 1 januari 2022 (inmiddels uitgesteld naar 1 juli 2022) in werking. Daarmee verandert de procedure voor het wijzigen van het juridisch bindende ruimtelijke plan. In deze blog gaan wij in op wat dit betekent voor de wijzigingsbevoegdheid die nu nog op basis van de Wet ruimtelijke ordening (‘Wro’) in een bestemmingsplan kan worden opgenomen maar na inwerkingtreding van de Omgevingswet niet meer in een omgevingsplan.
Lees verder

De Aanvullingswet Grondeigendom: oude wijn in nieuwe zakken!

donderdag 12 maart 2020 In het blad De Landeigenaar van maart 2020 is opgenomen het door Diana Frikkee en Peter Overwater geschreven artikel Aanvullingswet Grondeigendom: oude wijn in nieuwe zakken. De in het artikel gestelde vragen over het stemgedrag in de Kamer zijn beantwoord, de wet is aangenomen. De conclusie van oude wijn in nieuwe zakken blijft.
Lees verder

Het voorkeursrecht onder de Aanvullingswet grondeigendom

dinsdag 12 november 2019 Op 8 oktober 2019 heeft het plenaire debat over het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet plaatsgevonden. De regeling van het voorkeursrecht onder de Aanvullingswet grondeigendom was voornamelijk onderwerp van discussie. Na het plenaire debat is er nog een aantal amendementen ingediend of gewijzigd. Op 16 oktober jl. zijn de stemmingen over deze amendementen geweest. In deze blog geef ik de aangenomen amendementen weer en de betekenis voor de praktijk.
Lees verder

Noopt uitstel en dus mogelijk afstel Omgevingswet tot nu aanpassen Onteigeningswet?

maandag 4 december 2017 De gedachte die heeft geleid tot bovenstaande vraag is de navolgende. Bij het maken van de Omgevingswet is gekozen voor een apart spoor voor het regelen van de wettelijke instrumenten voor grondeigendom. Dat aparte spoor is de Aanvullingswet grondeigendom, waarvan het de bedoeling is deze te zijner tijd op te laten gaan in de Omgevingswet. Onderdeel van de Aanvullingswet is een regeling voor onteigening.
Lees verder

Verbeteren instrument minnelijke verwerving in de Omgevingswet

dinsdag 18 juli 2017 Als uitgangspunt voor mijn blog wordt genomen dat de Omgevingswet er komt en dat de Onteigeningswet uit 1851 erin op zal gaan. Ook is duidelijk dat de inhoudelijk belangrijkste discussie met betrekking tot onteigening - het voornemen om onteigening mogelijk te maken zonder gerechtelijke tussenkomst - wat mij betreft ten goede is gekeerd door de brief van de minister d.d. 20 januari 2017 waarin zij dat voornemen laat varen. De eerste tekenen van het invullen daarvan in de wet zijn positief.
Lees verder