Overwater Grondbeleid Adviesbureau

Blogs

Een andere kijk op Didam

donderdag 23 december 2021

Het arrest inzake Didam heeft in de 'Blog wereld' onmiddellijk in overwegende mate geleid tot de conclusie, dat overheden bij grondverkoop (potentiele) gegadigden de gelegenheid moeten bieden om mee te dingen.

Lees verder

Grip op grondverwerving

maandag 21 september 2020 Het kunnen beschikken over de grond is een essentiële voorwaarde voor het realiseren van een gebiedsontwikkeling. Dit aspect raakt ook aan een van de meest fundamentele en sterkst in de wetgeving verankerde rechten, namelijk dat van eigendom. Het recht doen aan- en afwegen van alle belangen zorgt ervoor dat de procedures in het kader van het gemeentelijk voorkeursrecht en onteigening zijn gebonden aan strikte voorschriften. Daardoor is het planmatig verwerven van grond een complex, langdurig en vaak kostbaar proces. 
Lees verder

Onvoorziene omstandigheden bij gebiedsontwikkeling: partijen gebonden aan 'oude' afspraken?

donderdag 21 juni 2018 Op grond van afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening ('afdeling grondexploitatie') is een gemeenteraad verplicht om kostenverhaal van bouwplannen vooraf te verzekeren, indien de bouwplannen op gronden geprojecteerd zijn die niet in eigendom van de gemeente zijn. Kosten­verhaal door een gemeente kan op verschillende manieren plaatsvinden: door het vaststellen van een exploitatieplan, door het heffen van baatbelasting of door het sluiten van een (anterieure) exploitatie­overeenkomst waarin de gemeente met één of meerdere partijen een samenwerkingsovereenkomst.
Lees verder

Noopt uitstel en dus mogelijk afstel Omgevingswet tot nu aanpassen Onteigeningswet?

maandag 4 december 2017 De gedachte die heeft geleid tot bovenstaande vraag is de navolgende. Bij het maken van de Omgevingswet is gekozen voor een apart spoor voor het regelen van de wettelijke instrumenten voor grondeigendom. Dat aparte spoor is de Aanvullingswet grondeigendom, waarvan het de bedoeling is deze te zijner tijd op te laten gaan in de Omgevingswet. Onderdeel van de Aanvullingswet is een regeling voor onteigening.
Lees verder