Overwater Grondbeleid Adviesbureau

Nieuwe dienst in het aanbod van Overwater Grondbeleid: Planeconomie bij gebiedsontwikkeling

donderdag 16 februari 2023 Geschreven door Jeroen Krijgsman

Adviseren over grondzaken en grondbeleid houdt vaak in
dat er twee verschillende werkvelden worden gecombineerd.
Enerzijds is er de beleidsmatige/juridische kant, waar onderwerpen
spelen als wetgeving die van toepassing is en te doorlopen procedures bijvoorbeeld in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten of aankoop en onteigening van grond. Anderzijds is er de financiële kant, waarbij vragen spelen als: wat is de waarde van grond en vastgoed en met welke waarde moet rekening gehouden worden bij het inbrengen van grond in een gebiedsontwikkeling?
 
Tot voor kort richtten wij ons als adviesbureau bij de financiële kant van gebiedsontwikkeling vooral op taxaties, inbrengwaarderamingen en (onderhandelingen over) schadeloosstellingen. Recent hebben wij ervoor gezorgd, door het volgen van opleidingen, het aantrekken van een nieuwe medewerker en het opdoen en ontwikkelen van kennis en ervaring, dat onze dienstverlening is uitgebreid met planeconomie bij gebiedsontwikkeling. Een logische stap in het verlengde van onze bestaande dienstverlening.
 
Binnen de Aelmans Adviesgroep, waar Overwater Grondbeleid deel van uitmaakt, vormt planeconomie daarnaast de verbindende schakel tussen enerzijds grondbeleid en grondzaken en anderzijds planologie. Wanneer er bijvoorbeeld een exploitatieplan moet worden vastgesteld door de gemeente, kunnen wij dat in nauwe samenwerking met de gemeente opstellen.
 
Het opstellen van de grondexploitatie (het rekenproces) vindt tegelijk plaats met het proces waarbij de ambities voor de ontwikkeling en inrichting van een gebied steeds helderder worden (de planologie). Rekenen en tegelijk tekenen dus.
 
Bij een gebiedsontwikkeling spelen verschillende financiële issues. Zijn kosten en opbrengsten met elkaar in evenwicht? Is het plan economisch haalbaar? Hoe zit het met subsidies, staatssteun, Vpb-plicht en wat kan er voor de grond betaald worden? Wat is de invloed van een andere fasering en hoe wordt omgegaan met risico's? Uitgangspunten met betrekking tot toegedachte functies en programma, voorzieningen, gebiedskwaliteit, infrastructuur en noodzakelijke bijdragen aan bovenwijkse voorzieningen hebben invloed op de financiële uitkomst. Ook is de waarde waarvoor grond wordt ingebracht een belangrijke factor, samen met de onderhandelingen tussen gemeente en marktpartijen en eventuele (juridische) procedures die nodig zijn om grond voor ontwikkeling beschikbaar te krijgen.
 
Onze adviseurs zijn in staat om de noodzakelijke verbanden en afhankelijkheden te doorzien en in kaart te brengen, een ontwikkelstrategie te bepalen en de daarbij behorende financiële consequenties helder te presenteren. Wij werken met actuele marktgegevens en bewezen modellen en kunnen desgewenst modelmatig de invloed van verschillende economische risico's inzichtelijk maken. Wij voeren deze werkzaamheden al uit voor ontwikkelaars, overheden en PPS-samenwerkingen en hebben aldus een vliegende start kunnen maken.