Overwater Grondbeleid Adviesbureau

Advies Remkes stuurt op inslaan koninklijke weg van volledig schadeloosstellen

donderdag 6 oktober 2022

Geschreven door Peter Overwater en Jeroen Krijgsman 
 

Het uitkopen van piekbelasters bij Natura2000-gebieden is volgens het advies van Johan Remkes van 5 oktober 2022 de eerste noodzakelijke stap om in beweging te komen voor het oplossen van de stikstofcrisis. 

Op 8 april 2022 hebben Arjan van Delden en Peter Overwater in hun blog al opgeroepen om agrariërs de mogelijkheid te bieden om te stoppen en daarbij volledig schadeloos gesteld te worden conform de op basis van de Onteigeningswet en jurisprudentie ontwikkelde systematiek. Die systematiek ziet op een volledige schadeloosstelling qua vermogen, inkomen, belastingschade en bijkomende advieskosten. Zijnde de hoogst mogelijke vergoeding die past binnen ons rechtsstelsel. Deze manier van schadeloosstellen voldoet dus ook aan de voorwaarden van Remkes dat er nooit meer betaald zal worden en dat er een maximale vergoeding wordt betaald. Daarbij is er geen plaats voor een beroepsverbod en kan er maatwerk worden geleverd inzake helemaal verwerven dan wel deels verwerven, natuurlijk met als randvoorwaarde de reductie van de emissie.
 
Bied die mogelijkheid vooruitlopend op nadere besluitvorming m.b.t. wel of niet onteigenen danwel intrekken van vergunningen voor het geval het niet of onvoldoende lukt om de uitstoot door piekbelasters te beperken. Dan bied je agrariërs nu door het kunnen aanvaarden van een aanbod van een volledige schadeloosstelling, de keuzemogelijkheid om te kunnen stoppen in het algemeen belang voor de vergoeding die daarbij past.