Overwater Grondbeleid Adviesbureau

Blogs

Nadeelcompensatie onder de Omgevingswet

maandag 30 oktober 2023 De regelingen betreffende planschade en nadeelcompensatie zoals opgenomen in de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) gaan per 1 januari 2024 over naar de Omgevingswet. Daarnaast treedt dan ook titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht in werking, waarin een algemene nadeelcompensatieregeling is opgenomen. 
Lees verder

Nadeelcompensatie: wat is dat eigenlijk?

donderdag 21 juni 2018 De overheid handelt in het algemeen belang. Door dit handelen kan schade ontstaan. Als die schade wordt veroorzaakt door onrechtmatig handelen of wanprestatie dient die schade vergoed te worden. Als het handelen van de overheid voortvloeit uit wetten of regels, dan is dat handelen rechtmatig. Uit het rechtmatig handelen van de overheid kan ook schade voortvloeien, denk aan dijkverzwaring of het verbreden van een rijksweg. Als dat schade tot gevolg heeft, is de vraag: komt dat nadeel of die schade voor compensatie in aanmerking?
Lees verder