Overwater Grondbeleid Adviesbureau

Werken bij Overwater Grondbeleid Adviesbureau: Rob van der Kooij

maandag 1 juli 2024 Geschreven door Rob van der Kooij
Al lange tijd werk ik met veel plezier bij Overwater Grondbeleid
Adviesbureau. Dit is niet de plek waar mijn vastgoedcarrière begon.
Na het in 1996 behalen van mijn diploma Makelaardij onroerende zaken heb ik gewerkt voor de gemeente Den Haag, afdeling Vastgoed van de Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn. Als junior vastgoedbeheerder was ik verantwoordelijk voor het overeenkomen van marktconforme huren voor maatschappelijk vastgoed gebruikt door zittende huurders. Via een interne sollicitatieronde kwam ik bij de afdeling Verwerving van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling terecht. Daar was ik als verwerver verantwoordelijk voor het verwerven van gehele bouwblokken, die vanwege de stadsvernieuwing op de schop gingen. Ook voor het aankopen van restpercelen in het buitengebied, die niet in een clusteraankoop waren begrepen. Waarbij onder verwerven wordt verstaan dat de grond beschikbaar komt, vrij van alle gebruik door de eigenaar, erfpachter, huurder en andere gerechtigden. Dat de schop de grond in kan, zeg maar. Aan die tijd heb ik sappige verhalen overgehouden, allerlei typen vastgoed en gebruikers zijn de revue gepasseerd, goed voor bij de borrel. Mijn collega’s van destijds ben ik nog steeds dankbaar, zij hebben me wegwijs gemaakt in dit mooie vak.

Inmiddels werk ik ruim 18 jaar voor Overwater Grondbeleid Adviesbureau. In het begin ben ik vooral doorgegaan met het verwerven van grond. Als externe deskundige wordt meer van je gevraagd bij het verantwoorden van je werkzaamheden dan als ambtenaar. De rapportages moeten niet alleen het afdelingshoofd, die bekend is met de materie overtuigen, maar ook de klant, je collega’s en de betrokken derde partij. In het uiterst geval zelfs de rechter, wanneer grond alleen via onteigening verkregen kan worden. 

In 2008 is Afdeling 6.4. ‘Grondexploitatie’ toegevoegd aan de Wet ruimtelijke ordening. Deze wijziging verplichtte gemeenten om de grondexploitatiekosten te verhalen door aan een omgevingsvergunning een verschuldigde exploitatiebijdrage te koppelen. Een van de belangrijkste kostenposten is de inbrengwaarde van de gronden, die volgens onteigeningsregels wordt bepaald. Eigenaren moeten kunnen vertrouwen op de raming van inbrengwaarden voor het hele plangebied, ten behoeve van wat ik publieke grondexploitaties noem. Dit maakt voor mij het kostenverhaalssysteem helder. De praktijk is echter weerbarstiger, regelmatig krijgen we vragen die niet eenvoudig te beantwoorden zijn. In die gevallen overleg ik eerst met de vraagsteller om de casus en de vraag helder te krijgen.  Pas daarna brengen we een offerte uit voor de uit te voeren werkzaamheden, waar de opdrachtgever daadwerkelijk wat mee kan.

Ruim voor de datum van 1-1-2024 waarop de Omgevingswet in werking is getreden, heb ik me verdiept in de wijzigingen die deze wet brengt bij gebiedsontwikkelingen. Dit gebeurt kantoorbreed, maar mijn focus ligt voornamelijk op de financiële gevolgen van de veranderde wetgeving. Hoewel de procedure voor de onteigening is gemoderniseerd, blijft de financiële toepassing van de onteigeningsregels nagenoeg ongewijzigd. Aan de wijze waarop kosten kunnen worden verhaald is wel een mogelijkheid toegevoegd, het organisch kostenverhaal in een omgevingsplan bij een gebiedsontwikkeling zonder tijdvak. In de praktijk blijkt een groeiende behoefte aan advies over kostenverhaal, zowel bij gemeenten als particulieren en bedrijven, waaronder ontwikkelaars. Een tak van sport die ik graag verder uitbreid.

Gedurende mijn gehele periode bij Overwater is aandacht besteed aan het door-ontwikkelen van jezelf en daarmee ook van de organisatie. Naast externe opleidingen houden we regelmatig interne studiebijeenkomsten om kennis uit te wisselen en bespreken we jurisprudentie. Deze voortdurende kennisontwikkeling heeft geleid tot een interessante stroom van opdrachten. Die varieert van het waarderen van inbrengwaarden ten behoeve van een publieke grondexploitatie en het adviseren over kostenverhaal, tot het op onteigeningsbasis aankopen van gronden en het geven en uitvoeren van strategische aankoop- en ontwikkelstrategieën. Alles met als doel een bijdrage te leveren aan de ambities van onze opdrachtgevers.

Graag blijf ik dat doen.