Overwater Grondbeleid Adviesbureau

Grondverwerving

De succesfactor van een (her)ontwikkeling of infrastructureel project wordt mede bepaald door een planmatige grondverwerving. Indien een (gemeentelijke) overheid samenwerkt met een ontwikkelende partij, kunnen de overheid en de ontwikkelaar met elkaar afspraken maken over die planmatige grondverwerving. 

Planmatige grondverwerving houdt in dat duidelijke afspraken worden gemaakt met partijen, de procesvoortgang wordt bewaakt én alles in werk wordt gesteld om tijdig te kunnen beschikken over de gronden die voor de uitvoering van een project benodigd zijn. In de gevallen dat de overheid of de ontwikkelende partij de benodigde grond niet ter beschikking heeft, zal de benodigde grond zo nodig via onteigening in eigendom moeten worden verworven.

Planmatige aanpak
Wij staan een planmatige aanpak van grondverwerving voor. Op die manier heeft u de grootste kans dat u tijdig kunt beschikken over de gronden die u nodig heeft voor de uitvoering van uw project. Wij kunnen u hier op verschillende manieren over adviseren. Zo kunnen wij met u meedenken bij het bepalen van de gehele of gedeeltelijke verwervingsstrategie, u adviseren over het grondverwervingstraject met bijbehorend kostenplaatje en kunnen wij onderdeel vormen van de projectorganisatie, desgewenst als penvoerder en trekker van het project.

In voorbereiding op het proces van grondverwerving kunnen wij onder meer het volgende voor u doen:

  • Het inventariseren van de eigendomssituatie van het te ontwikkelen gebied of infraproject.
  • Het verzamelen van informatie met betrekking tot de huidige stand van zaken ten aanzien van de ruimtelijke ordening in het gebied (hierbij kunt u denken aan informatie met betrekking tot omgevings- en milieuvergunningen) en het verzamelen van WOZ-gegevens.
  • Het uitvoeren van een quickscan van de verwervingskosten door middel van geveltaxaties.
Op deze wijze komt u achteraf niet voor verrassingen te staan.


Tevens kunnen wij u adviseren over het (tijdig) inzetten van publieke grondbeleids­instrumenten, zoals het vestigen van een zakelijk recht, het opleggen van een gedoogplicht of de onteigening van gronden. Wij treden op als individueel adviseur, maar worden bij voorkeur onderdeel van de projectorganisatie.

Het verwervingsproces kunnen wij planmatig voor u begeleiden door het houden van periodiek overleg inclusief verslaglegging met actielijsten, het maken van ramingen, onderhandelen over aankoop, contracteren en begeleiden van de juridische levering en het bewaken en vastleggen van de voortgang door middel van voortgangrapportages. Wij kunnen u faciliteren in de gehele planmatige grondverwerving, zodat u wordt ontzorgd en uw ontwikkelproces niet wordt gehinderd.

Heeft u meer interesse in onze manier van aanpak bij planmatige grondverwerving? Wilt u ook tijdig over de benodigde grond kunnen beschikken? Neem dan contact op met een van onze deskundigen.

Blogs over dit onderwerp
Turnkey grondverwerving: meer grip op de zaak