Overwater Grondbeleid Adviesbureau

Blogs

Turnkey grondverwerving: meer grip op de zaak

vrijdag 18 maart 2022 In het ruimtelijke debat horen wij waar het gaat om de woningbouwopgave nog maar één geluid: versnellen! De nieuwe minister legt de lat hoog, hoe dan ook moeten er jaarlijks meer woningen worden gebouwd dan tot dusver is gelukt.
Lees verder

Het regeerakkoord, stikstofreductie en minnelijk overleg

woensdag 22 december 2021 In het vorige week gesloten regeerakkoord wordt een Nationaal Programma Landelijk Gebied aangekondigd, dat de uitdagingen in de landbouw en natuur aanpakt met een transitiefonds waarin tot 2035 cumulatief een bedrag van 25 miljard euro beschikbaar komt. 
Lees verder

Grip op grondverwerving

maandag 21 september 2020 Het kunnen beschikken over de grond is een essentiële voorwaarde voor het realiseren van een gebiedsontwikkeling. Dit aspect raakt ook aan een van de meest fundamentele en sterkst in de wetgeving verankerde rechten, namelijk dat van eigendom. Het recht doen aan- en afwegen van alle belangen zorgt ervoor dat de procedures in het kader van het gemeentelijk voorkeursrecht en onteigening zijn gebonden aan strikte voorschriften. Daardoor is het planmatig verwerven van grond een complex, langdurig en vaak kostbaar proces. 
Lees verder

Regionale Energie Strategie

donderdag 14 mei 2020 In juni 2019 is het Klimaatakkoord gepresenteerd door de regering. Doel is de landelijke CO2 uitstoot drastisch te verminderen onder andere door middel van een energietransitie. In de Regionale Energie Strategie (RES) speelt energieopwekking uit zon en wind een rol, naast bijvoorbeeld de aanleg van warmteleidingen en -netten. Ten behoeve van een effectieve aanpak is Nederland opgedeeld in 30 energieregio’s, die ieder moeten bepalen hoe die energietransitie het best kan worden vormgegeven. Iedere regio zal een RES opstellen.
Lees verder

Grondverwerving voor niet-lucratieve bestemmingen

woensdag 13 november 2019 In het kader van grondverwerving hebben gemeenten (maar ook provincies en het Rijk) de mogelijkheid vanwege het algemeen belang een voorkeursrecht te vestigen op gronden op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Een gemeente heeft dan – behoudens enkele in de wet genoemde uitzonderingen – het eerste recht van koop op de gronden. 
Lees verder

Grondverwervingsstrategie in vogelperspectief

vrijdag 27 september 2019 Overwater Grondbeleid Adviesbureau adviseert verschillende gemeenten over het in eigendom verkrijgen van gronden voor de realisatie van zeer diverse projecten. Daarbij is het belangrijk om onderhandelingen met de eigenaren te voeren, parallel aan het doorlopen van de noodzakelijke (planologische) procedures. Wij hebben in kaart gebracht hoe dit proces optimaal kan worden vormgegeven en uitgezet in de tijd.
Lees verder