Overwater Grondbeleid Adviesbureau

Uit de praktijk: inhoudelijk procesmanagement, ook bij grondverwerving voor gebiedsontwikkeling

woensdag 29 mei 2019 Geschreven door Peter Overwater

Wij bieden onze diensten aan in de vorm van een kantoor.
Dat is een organisatievorm die schaarser wordt, bijvoorbeeld door de opkomst van zzp'ers en detacheren. Wij denken dat een kantoor zoals dat van ons daarnaast een meerwaarde biedt, die door het schaarser worden alleen maar toeneemt. Een meerwaarde doordat we met elkaar staan voor ervaring, kennis, goede (telefonische) bereikbaarheid, betrokkenheid bij het vakgebied, continuïteit door het zo nodig elkaar vervangen, massa, ontzorgen, een uitstekende administratieve en financiële organisatie en het beheersen van het hele vakgebied van rentmeesterij, grondzaken en gebiedsontwikkeling.
Ook denken wij zo voor mensen die in teamverband met collega's willen werken en zich ontwikkelen, een inspirerende werkomgeving te bieden.

Natuurlijk hoort daarbij het doorlopend verder ontwikkelen van de aangeboden diensten en de (digitale) organisatie van ons kantoor.
 
Een duidelijke ontwikkeling van dit moment is het steeds meer de nadruk komen te liggen op het aanbieden van onze diensten als onderdeel van een proces. Het gaat niet alleen om het vestigen van een voorkeursrecht of voeren van een onteigeningsprocedure, maar om het tijdig ter beschikking krijgen van de grondposities voor het realiseren van een gebiedsontwikkeling. Waarbij aspecten als omgevingsmanagement, bestuurlijke verhoudingen, publiciteit, financiële controle en goede planologische onderleggers even belangrijk zijn als de inzet van grondbeleidsinstrumenten.
 
Deze ontwikkeling heeft ertoe geleid dat van ons wordt gevraagd ook als inhoudelijke procesmanagers op te treden. Inhoudelijk ziet dan op grondverwerving (dat is echt een vak apart), procesmanagement op het nemen van (mede)eindverantwoordelijkheid voor de voortgang. Dat brengen wij in de praktijk door het opzetten van een grondverwervingsteam samen met de opdrachtgever, in beeld te brengen wat de doelstellingen en (waarde)uitgangspunten zijn, de boodschap naar buiten toe te formuleren, een grondverwervingsstrategie vast te stellen, die strategie uit te voeren en periodiek te overleggen met de opdrachtgever aan de hand van een dynamische voortgangsnotitie en een actielijst.
 
Opnieuw een interessante ontwikkeling binnen ons vakgebied waar we graag aan mee doen, om zo opdrachtgevers optimaal van dienst te zijn en daardoor de kans op continuïteit van ons kantoor te optimaliseren.
 
Inhoud en proces in één hand, een mooie combinatie!