Overwater Grondbeleid Adviesbureau

Doorontwikkeling Overwater Kenniscentrum: nieuw cursusaanbod

dinsdag 14 februari 2023 Geschreven door Peter Overwater


Binnen Overwater Kenniscentrum proberen we onze kennis en het
delen daarvan steeds door te ontwikkelen. Daarbij zijn uitgangspunt
de maatschappelijke opgaven voor gebiedsontwikkeling in de stedelijke
omgeving (woningbouw) en die voor de transitie van het Landelijk Gebied (water, natuur, stikstof en klimaat).

Rode draad
De rode draad daarbij is: de noodzaak tot het tijdig veranderen van het huidige gebruik van grond. Dat ziet dus op veel meer dan alleen grond verwerven, dat kan bijvoorbeeld ook zijn het overeenkomen van het wijzigen van gebruik zonder eigendomsoverdracht in ruil voor een schadevergoeding (bijvoorbeeld van agrarisch gebruik naar natuur).
Waarbij als het gaat om lucratieve bestemmingen als woningbouw, de marktpartijen die voor hun rekening en risico zullen ontwikkelen en wanneer het gaat om niet lucratieve bestemmingen als natuur, zal de overheid het gewenste andere gebruik feitelijk realiseren.

Gereedschapskist Grondbeleidsinstrumenten
Voor het tijdig wijzigen van het huidige grondgebruik beschikken overheden over een gereedschapskist met grondbeleidsinstrumenten. Natuurlijk zal daarbij eerst worden ingezet op het in onderling overleg met eigenaren en gebruikers vrijwillig tot overeenstemming komen over verkoop op basis van een marktconforme prijs (bijvoorbeeld van grond die als compensatie zal worden ingezet). Danwel zal worden geprobeerd op minnelijke wijze tot overeenstemming te komen over een wijziging van het gebruik, onder het betalen van een schadevergoeding (bijvoorbeeld als de grond minder waard wordt door het overeenkomen van een kwalitatieve verplichting ter verzekering van een extensiever gebruik van de agrarische grond). Als het vervolgens niet lukt om tijdig tot overeenstemming te komen, kunnen de overige grondbeleidsinstrumenten worden ingezet bestaande uit:

 • het vestigen van een voorkeursrecht op grond die een andere dan agrarische bestemming zal krijgen (bijvoorbeeld die van natuur met agrarisch medegebruik);
 • het opleggen van een gedoogplicht (bijvoorbeeld voor windmolens, kabels en leidingen);
 • het gaan voeren van een onteigeningsprocedure voor het realiseren van een andere dan agrarische bestemming (waardoor het houden van vee met de bijbehorende stikstofuitstoot niet meer is toegestaan).
Cursus Strategisch Grondbeleid, Gebiedsontwikkeling en de Transitie van het Landelijk Gebied nu en onder de Omgevingswet
Daarop ziet bovenstaande cursus, met als leerdoel:
Door het behandelen van:
 • Geschiedenis en stand per heden van het grondbeleid;
 • De hoofdlijnen van het strategisch, hoe en in onderlinge samenhang toepassen per grondbeleidsinstrument nu en onder de Omgevingswet.
Is de cursist na afloop in staat om:
 • de mogelijke rol te onderkennen van Grondbeleid bij Gebiedsontwikkelingen en de Transitie van het Landelijk Gebied;
 • beleidsmatige en strategische keuzes te maken;
 • onderhandelingspositie in te schatten bij het sluiten van  (realisatie) overeenkomsten;
 • goed opdrachtgeverschap uit te oefenen bij het laten toepassen van grondbeleidsinstrumenten;
 • kennis verder te verdiepen op specifieke onderwerpen van grondbeleid (toepassen van een grondbeleidsinstrument).
Aanbod Maatwerk
Bovenstaande cursus passen wij steeds aan, aan de wensen van partners zoals bijvoorbeeld RVO, IAR en Berghauser Pont met wie wij deze geven, danwel rechtstreeks aan de interessegebieden van cursisten.
 
Wij bieden de volgende cursussen aan:
 • Strategisch Grondbeleid, Gebiedsontwikkeling en de Transitie van het Landelijk Gebied nu en onder de Omgevingswet
 • Strategisch Grondbeleid en Gebiedsontwikkeling nu en onder de Omgevingswet
 • Strategisch Grondbeleid en de Transitie van het Landelijk Gebied nu en onder de Omgevingswet
 • Danwel een verdiepingscursus van een of meer grondbeleidsinstrumenten nu en onder de Omgevingswet
Contact
Als u hierover wilt overleggen staan Peter Overwater (poverwater@overwater-grondbeleid.nl, tel. 06-51109638) en Diana Frikkee (dfrikkee@overwater-grondbeleid.nl, tel. 06-11179756) u met plezier te woord.