Overwater Grondbeleid Adviesbureau

Blogs

Het voorkeursrecht onder de Omgevingswet

dinsdag 6 juni 2023 De regeling betreffende het publiekrechtelijk voorkeursrecht van koop zoals deze nu is opgenomen in de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) gaat grotendeels over naar de Omgevingswet die per 1 januari 2024 in werking treedt; de Wvg komt dan te vervallen. Op een aantal punten brengt de Omgevingswet  wijzigingen met zich mee. 
Lees verder

Grip op grondverwerving

maandag 21 september 2020 Het kunnen beschikken over de grond is een essentiële voorwaarde voor het realiseren van een gebiedsontwikkeling. Dit aspect raakt ook aan een van de meest fundamentele en sterkst in de wetgeving verankerde rechten, namelijk dat van eigendom. Het recht doen aan- en afwegen van alle belangen zorgt ervoor dat de procedures in het kader van het gemeentelijk voorkeursrecht en onteigening zijn gebonden aan strikte voorschriften. Daardoor is het planmatig verwerven van grond een complex, langdurig en vaak kostbaar proces. 
Lees verder

Valkuilen bij vestiging gemeentelijk voorkeursrecht

donderdag 17 september 2020 Op basis van de publicaties in de Staatscourant nemen wij waar dat het gemeentelijk voorkeursrecht weer veelvuldig uit de gereedschapskist van gemeenten wordt gehaald. Na opvraag van de bijbehorende stukken constateren wij dat er nogal eens vormfouten worden gemaakt. In dit blog worden veel gemaakte valkuilen benoemd en handvatten geboden om deze te vermijden.
Lees verder

Toename aantal gemeentelijke voorkeursrechten in 2017

maandag 12 februari 2018

De Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) biedt de mogelijkheid aan gemeenten om eigenaren te verplichten bij een voorgenomen verkoop de eigendom eerst aan de gemeente aan te bieden, waarmee de gemeente een betere uitgangspositie krijgt bij de realisering van de door haar gewenste plannen op haar grondgebied.

Lees verder

Herleving gemeentelijk voorkeursrecht

dinsdag 14 maart 2017 Gemeenten, maar overigens ook provincies en het Rijk, kunnen op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) een voorkeursrecht van koop vestigen op bijvoorbeeld een toekomstige woningbouwlocatie.
Lees verder

Gemeentelijke voorkeursrechten in 2016

donderdag 26 januari 2017 Op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten kan de gemeente eigenaren verplichten bij een voorgenomen verkoop de gronden eerst aan de gemeente aan te bieden. Dit vanuit de visie dat als de gemeente de gronden kan kopen zij een betere uitgangspositie heeft bij de realisering van de door haar gewenste plannen.
Lees verder