Overwater Grondbeleid Adviesbureau

Regeling plankosten exploitatieplan

dinsdag 14 maart 2017 Geschreven door Erik Pekelder

Wanneer voor bepaalde bouwprojecten een omgevings-
vergunning wordt aangevraagd, zal de gemeente op basis
van het exploitatieplan, dat gelijktijdig met het bestemmingsplan wordt vastgesteld, een bijdrage in rekening brengen voor de door haar gemaakte plankosten.

Kostensoorten plankosten
Plankosten betreffen een groot aantal kostensoorten, die genoemd zijn in artikel 6.4.2 van het Besluit ruimtelijke ordening. Dat betreft onder andere de kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan, de kosten voor de onderzoeken die nodig zijn in verband met het opstellen van het bestemmingsplan, kosten voor bodemsanering, planschade en de kosten van voorbereiding en toezicht bij de aanleg van nieuwe openbare voorzieningen.

Regeling plankosten exploitatieplan
Lange tijd was onduidelijk wat de maximale bedragen waren die de gemeente op basis van het exploitatieplan kon verhalen. Minister Schultz van Haegen van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft op 6 februari 2017 bekend gemaakt dat op 1 april 2017 de 'Regeling plankosten exploitatieplan' in werking zal treden. De regeling is op 6 februari 2017 in de Staatscourant gepubliceerd.

In de regeling wordt bepaald hoeveel gemeenten maximaal mogen rekenen voor de door hen te verhalen plankosten. Het betreft een optelsom van de kosten van door de gemeente geleverde producten of verrichte activiteiten, voor zover die bij het betreffende exploitatieplan van toepassing zijn. Deze producten en activiteiten zijn opgenomen in de bijlage bij de regeling. In die bijlage wordt per product of activiteit aangegeven op welke wijze het bedrag van de te verhalen kosten wordt berekend.

In veel gevallen betreft dit een aantal uren tegen een vastgesteld uurtarief, al dan niet met een maximum. Daarbij kunnen zogenaamde invloeds- of complexiteitsfactoren van toepassing zijn. Invloedsfactoren hebben bijvoorbeeld betrekking op de omvang van het plangebied, het te realiseren bouwprogramma en de wijze van aanbesteden. Complexfactoren vormen een combinatie van invloedsfactoren.

Regeling niet van toepassing bij anterieure overeenkomst
De regeling geeft duidelijkheid over de hoogte van de te verhalen kosten en de wijze van berekenen daarvan. De regeling is niet van toepassing ingeval de gemeente en de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst hebben gesloten. In dat geval behoeft geen exploitatieplan te worden vastgesteld. Partijen stellen dan zelf de hoogte van de bijdrage in de plankosten vast. Het is echter aannemelijk dat in de praktijk met de regeling rekening gehouden zal worden bij de keuze tussen het wel of niet sluiten van een overeenkomst.

Wilt u hier meer over weten, neem dan gerust contact op met mij.