Overwater Grondbeleid Adviesbureau

Dijkversterking actueel

vrijdag 26 februari 2021 Geschreven door Erik Pekelder
In de komende jaren zal een belangrijk deel van de
dijken langs de grote rivieren in ons land opnieuw
versterkt worden. De dijken dienen aan nieuwe normen te
voldoen om de veiligheid te waarborgen, mede met het oog op de verwachte gevolgen van de klimaatverandering. Waterschappen en hoogheemraadschappen werken momenteel aan de projectplannen voor een groot aantal dijkversterkingsprojecten. De dijkversterkingsprojecten bevinden zich momenteel in diverse stadia van planvorming en procedure. De voorkeursalternatieven van de diverse projecten laten verschillende mogelijkheden zien voor het versterken van de dijken, afhankelijk van de lokale situatie. Dat betreft met name het aanbrengen van een constructie in de dijk (bijvoorbeeld een damwand) en/of het binnendijks aanbrengen van een steunberm, al dan niet in combinatie met het verhogen van de dijk. Op enkele locaties vinden ook buitendijks werkzaamheden plaats.
 
Overwater Grondbeleid Adviesbureau is bij diverse dijkversterkingsprojecten betrokken. Wij adviseren de woningeigenaren en bedrijven die met de dijkversterking te maken krijgen over de procedures en het proces van de grondverwerving. Ook begroten wij de schadeloosstelling en voeren daarover het overleg met de waterschappen en hoogheemraadschappen en hun adviseurs. Aangezien wij bij dijkversterkingsprojecten van verschillende waterschappen en hoogheemraadschappen betrokken zijn, kunnen wij de projecten onderling vergelijken. Ook kunnen we de komende projecten vergelijken met de dijkversterkingsprojecten waarbij wij in de afgelopen jaren betrokken waren. Er wordt getracht om zoveel mogelijk woonhuizen langs de dijken te behouden. Daarbij wordt gestreefd naar maatwerk. De keuze van de maatregelen lijkt in een aantal gevallen mede ingegeven door de kosten.
 
Wat verder opvalt is dat de waterschappen en hoogheemraadschappen verschillend omgaan met de juridische aspecten van de dijkversterking. Wanneer er een constructie wordt aangebracht in particulier eigendom, dan zal daarvoor een zakelijk recht worden gevestigd of zal een gedoogplicht worden opgelegd. Echter wanneer de dijkversterking wordt uitgevoerd door het binnendijks aanbrengen van een laag grond, dan wordt in het ene geval het betreffende perceel aangekocht of onteigend, terwijl in het andere geval het perceel niet aangekocht wordt maar volstaan wordt met de vestiging van een erfdienstbaarheid. Welke variant ook wordt gehanteerd, diegene die met dijkversterking te maken krijgt heeft recht op een volledige vergoeding van de schade die het gevolg is van die dijkversterking.
 
Dijkversterking is voor de betrokkenen vaak ingrijpend. Het is een langdurig proces en vanwege de diverse procedures vaak ook gecompliceerd. Voor veel betrokkenen brengt dat onzekerheid met zich mee. Belangenbehartiging en deskundig advies en zijn daarom van belang. Graag bespreken we met u de mogelijkheden van onze inzet in uw specifieke geval.