Overwater Grondbeleid Adviesbureau

Bij Overwater Grondbeleid Adviesbureau zijn experts werkzaam met kennis van gebiedsontwikkeling, grondbeleidsinstrumenten, taxaties en schadeloosstelling.

De nadruk ligt op grondzaken, waaronder wij alles verstaan wat met de aankoop, eigendom en verkoop van grond te maken heeft. Advieswerkzaamheden die wij daarbij voor u kunnen uitvoeren, zijn bijvoorbeeld:

  • een verwervingsstrategie ten behoeve van gebieds- of locatie ontwikkeling opstellen en uitvoeren, inclusief het turn-key doorlopen van de onteigeningsprocedure;
  • onderhandelingen voeren met zowel overheden als private partijen, gericht op zo gunstig mogelijke aan- of verkoop van gronden;
  • vestigen van gemeentelijk voorkeursrecht op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten en het begeleiden van het volledige in dat kader te doorlopen aan- of verkoopproces;
  • eventuele (plan)schade als gevolg van overheidsoptreden in beeld brengen (planschade risico analyse) en belanghebbenden assisteren bij het verhalen van planschade;
  • taxaties uitvoeren, bijvoorbeeld in het kader van gebiedsontwikkeling, contra-expertises, schadeloosstelling of nadeelcompensatie.


Ons motto is: Kennis, advies en uitvoering in één hand. Wij gaan dus verder dan adviseren alleen en kunnen u volledig ontzorgen voor wat betreft de noodzakelijke procedures en onderhandelingen. Wij komen daarom graag in contact met partijen die hun belangen met betrekking tot hun (toekomstige) grondposities optimaal behartigd willen zien.

Klik hier voor een volledig overzicht van onze diensten.

Overwater Grondbeleid Adviesbureau is een zelfstandig onderdeel van Aelmans Adviesgroep.