Onteigening: indienen voortoets bij de Kroon vóór 1 maart 2022!

maandag 3 januari 2022 Geschreven door Cynthia Visser

Onlangs is er een brief van de Minister van Infrastructuur
en Waterstaat uitgegaan naar gemeenten over de rol van 
de Kroon (i.c. Rijkswaterstaat Corporate Dienst) in de
administratieve onteigeningsprocedure nu en na de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
 
Op dit moment verlopen alle administratieve onteigeningsprocedures via Rijkswaterstaat. Op grond van het overgangsrecht van de Omgevingswet worden verzoeken om onteigening nog volgens het oude recht afgehandeld indien ze uiterlijk voor de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet - vooralsnog 1 juli 2022 – zijn voorgedragen. Onder de Omgevingswet worden gronden niet meer bij Koninklijk Besluit ter onteigening aangewezen, maar neemt het bevoegd gezag (de raad, PS, de minister en de verenigde vergadering van het waterschap) zelf een onteigeningsbeschikking. De rol van de Kroon vervalt op dat moment.
 
Rijkswaterstaat verwacht een grote hoeveelheid onteigeningsverzoeken vlak voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de minister heeft met het oog daarop in haar brief de werkwijze van voortoetsing en vooroverleg door Rijkswaterstaat kenbaar gemaakt. Indien u als verzoeker om onteigening een voortoets wil laten uitvoeren op het concept onteigeningsplan dan dient u dit vóór 1 maart 2022 te doen.
 
De voortoets is zinvol op het moment dat het onteigeningsdossier zo goed als gereed is. Het laten uitvoeren van een voortoets komt de kwaliteit van een onteigeningsdossier ten goede en eventuele (fatale) fouten kunnen worden hersteld. Voortoetsing en vooroverleg zijn echter niet verplicht maar louter een aanbeveling. Met de brief wijzigt er dan ook niets aan de regels van het overgangsrecht. Tot de dag vóór de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen officiële onteigeningsverzoeken worden ingediend bij de Kroon die dan op grond van het huidige recht moeten worden afgehandeld.
 
Wilt u meer weten over onteigening? Neemt u dan contact op met Cynthia Visser, cvisser@overwater-grondbeleid.nl.