Overwater Grondbeleid Adviesbureau

Onteigening: handreiking Grondeigendom door BZK

woensdag 19 januari 2022
Vorige maand is er een brief van de Minister van
Infrastructuur en Waterstaat uitgegaan naar gemeenten
over de rol van de Kroon (i.c. Rijkswaterstaat Corporate
Dienst) in de administratieve onteigeningsprocedure nu en na de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Ik heb daar eerder een blog over geschreven.
 
In dezelfde brief informeert Rijkswaterstaat dat er met een aantal gemeenten, provincies en waterschappen samen met Rijkswaterstaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie (hierna: BZK) wordt gewerkt aan een draaiboek voor een goede uitvoering van de onteigeningsprocedure onder de Omgevingswet en dat BZK voornemens is om dit jaar een bredere handreiking Grondeigendom te publiceren.
 
Wanneer u op dit moment een administratieve onteigeningsprocedure voorbereidt, dan kunt u de Handreiking Administratieve Onteigeningsprocedure d.d. 1 juli 2021 (hierna: de handreiking) van Rijkswaterstaat als leidraad gebruiken. De handreiking beschrijft het verloop van de administratieve onteigeningsprocedure en bevat de wijze waarop de Kroon een verzoek om onteigening beoordeelt. De handreiking is digitaal te vinden op de website van Rijkswaterstaat.
 
Als de Omgevingswet in werking treedt, dan vervalt de rol van de Kroon. Goed om te lezen dat de deskundigheid op het gebied van de administratieve onteigeningsprocedure niet verdwijnt, maar wordt geborgd in de vorm van een draaiboek dat beschikbaar wordt gesteld en dat daarnaast in samenwerking met BZK wordt gewerkt aan een bredere handreiking Grondeigendom. Wij gaan er vanuit dat de handreiking Grondeigendom naast de nieuwe onteigeningsprocedure ook informatie bevat over de instrumenten voorkeursrecht, kavelruil en kostenverhaal. Zodra er meer bekend is dan berichten wij u nader.
 
Wilt u meer weten over onteigening of voorkeursrecht? Neemt u dan contact op met ons op via info@overwater-grondbeleid of via telefoonnummer 078-30 30 336.